Facebook Statistics
Značka Kvality


Uvedenie produktov na trh

Mnoho potravinárskych a krmivárskych výrobkov musí pred uvedením na trh EÚ podstúpiť vedecké hodnotenie rizika, pretože sa radia medzi tzv. regulované produkty. Hodnotenie rizika na európskej úrovni vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (interaktívna grafika procesu vedeckého hodnotenia EFSA).

Hodnotenie rizika EFSA slúži ako podpora pre manažérov rizika pri rozhodovaní či povoliť alebo zakázať uvedenie regulovaného produktu na trh EÚ (tzv. autorizácia). Autorizácia produktov spadá do kompetencie manažérov rizika, ktorým je na európskej úrovni Európska komisia, na národnej úrovni sú to štátne inštitúcie členského štátu EÚ.

Rozdiel medzi hodnotiteľom a manažérom rizika na európskej úrovni vysvetľuje táto infografika.

Autorizácii regulovaných produktov predchádza predloženie žiadosti manažérovi rizika (Európska komisia/členský štát).

Existujú 3 typy žiadostí:

  • žiadosť o autorizáciu produktu na európskej úrovni (pričom produkt bol už autorizovaný na národnej úrovni)
  • žiadosť o autorizáciu nového produktu (prvé hodnotenie pred uvedením na trh)
  • žiadosť o prehodnotenie produktu pred koncom platnosti v minulosti pridelenej autorizácie alebo pri zmenách technológie, vývoja či pri objavení sa nových vedeckých poznatkov v oblasti relevantnej pre daný produkt
Proces spracovania žiadosti
  1. Žiadateľ o autorizáciu regulovaného produktu predkladá žiadosť a technickú dokumentáciu manažérovi rizika (Európskej komisii/členskému štátu).
  2. Manažér rizika posúva žiadosť a technickú dokumentáciu na posúdenie hodnotiteľovi rizika (EFSA).
  3. EFSA skontroluje kompletnosť žiadosti, validuje ju a vykoná hodnotenie rizika.
  4. Na základe hodnotenia rizika vydá EFSA vedecké stanovisko (lehota medzi vykonaním hodnotenia rizika a uverejnením stanoviska môže byť 3 – 9 mesiacov).
  5. Na základe vedeckého stanoviska vynesie manažér rizika rozhodnutie o udelení či zamietnutí autorizácie daného produktu za účelom uvedenia na európsky/národný trh.
Všeobecný grafický prehľad procesu spracovania žiadosti je dostupný na stiahnutie v tomto dokumente.

Čo všetko patrí medzi regulované produkty?

Medzi regulované produkty patria látky používané v potravinách a krmivách (ako sú prídavné látky: aditíva, enzýmy, arómy a zdroje živín), materiály prichádzajúce do styku s potravinami, pesticídy, geneticky modifikované organizmy či pomocné látky používané pri spracovaní potravín. EFSA vykonáva tiež hodnotenie vedeckých dôkazov pre výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách.

Spoločnosti a firmy, ktoré profitujú z predaja regulovaných produktov, musia predložiť relevantné a jasné dôkazy, že tieto výrobky sú bezpečné. Inak to nie je ani v prípade výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood