Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia pre zamestnancov vyplývajúca zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné informácie:

Označenie zodpovednej osoby:

Protikorupčné oddelenie, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Zoznam  organizácií  a štátnych podnikov pre  ktoré  Protikorupčné oddelenie,  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní  úlohy  zodpovednej osoby:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov:
  • Závodisko, š.p.,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov:
 1. rozpočtové organizácie
  • Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,
  • Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra,
 1. príspevkové organizácie
  • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
  • Múzeum vo Svätom Antone.

Zamestnanci vyššie uvedených organizácií a štátnych podnikov môžu podať oznámenie protispoločenskej činnosti zodpovednej osobe týmito spôsobmi:

 • elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected], ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zamestnancom zodpovednej osoby,
 • písomne na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Protikorupčné oddelenie, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava s označením na obálke „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI – NEOTVÁRAŤ“,
 • ústne zamestnancovi zodpovednej osoby.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood