Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia pre oznamovateľov vyplývajúca zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

V súlade s § 10 ods. 5 zákona zverejňujeme nasledovné informácie:

Označenie zodpovednej osoby:

Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru, sekcia kontroly a obchodného dozoru, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Informácia podľa čl. 3 ods. 2 písmeno c) Smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti v znení Dodatku č. 1 a 2:

Na prijatie a preverenie oznámenia protispoločenskej činnosti a na ďalšie úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú určenými zamestnancami:

 • Ing. Miroslav Krajčír, odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru, sekcia kontroly a obchodného dozoru, tel.: +421 259 266 466, kancelária č. 515/C, [email protected]
 • Ing. Stanislav Vincúr, odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru, sekcia kontroly a obchodného dozoru, tel.: +421 259 266 187, kancelária č. 509/C, [email protected]

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi.

Za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 • urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 • zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
  • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
  • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,

V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.

V prípade žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zodpovedná osoba nesprístupní údaje o oznamovateľovi a ani predmet, či iné osobné údaje žiadateľovi.

Zoznam organizácií a štátnych podnikov pre ktoré odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru, sekcia kontroly a obchodného dozoru, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súlade s § 10 ods. 1 a 3 zákona plní úlohy zodpovednej osoby:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov:
  • Závodisko, š.p.,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov:
 1. rozpočtové organizácie
  • Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,
  • Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra,
 2. príspevkové organizácie
  • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
  • Múzeum vo Svätom Antone.

Spôsoby podávania oznámení:

Zamestnanci vyššie uvedených organizácií a štátnych podnikov, fyzické osoby, ktorých pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedeli informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu a fyzické osoby, ktorých pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedeli informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov môžu podať oznámenie protispoločenskej činnosti zodpovednej osobe týmito spôsobmi:

 • elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected], ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zamestnancom zodpovednej osoby,
 • písomne na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia kontroly a obchodného dozoru, odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava s označením na obálke „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI – NEOTVÁRAŤ“,
 • ústne do zápisnice určenému zamestnancovi zodpovednej osoby na adrese sídla Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kancelária č. 515/C a 509/C, v pracovných dňoch od 8:30 hod. – 14:30 hod.

Informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia:

Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je:

 • Úrad na ochranu oznamovateľov,
 • prokuratúra alebo
 • správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona alebo
 • príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

Orgán príslušný na prijatie oznámenia podľa § 22 ods. 5 zákona v stručnej a zrozumiteľnej podobe v časti dostupnej z titulnej stránky svojho webového sídla uvedie:

a) elektronickú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo pre urobenie oznámenia,

b) postup prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na oznámenie,

c) prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g),

d) poučenie o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod,

e) podmienky poskytnutia ochrany podľa tohto zákona,

f) informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu.17a)

Úrad na ochranu oznamovateľov prijíma oznámenia o protispoločenskej činnosti: 

 • elektronicky s overeným podpisom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 
 • poštou na adresu: Úrad na ochranu oznamovateľov, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava 
 • osobne:  do podateľne úradu v čase: Pondelok: 8:00 — 12:00 Streda: 12:00 - 16:00 Piatok: 8:00 - 12:00  

Oznámenia o protispoločenskej činnosti je okrem uvedených kanálov možné podať: prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle úradu https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ alebo na bezplatnej infolinke 0800 221 213 v čase: 

Pondelok: 13.00-16.00
Utorok: 9.00-12.00
Streda: 13.00-16.00
​Štvrtok: 9.00-12.00 

Informácie o možnostiach ochrany podľa § 3, 5 a 12 zákona:

Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania

§ 3

(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.

(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte

§ 5

(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa prvej vety.

(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

§ 12 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

(1) Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

(2) Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

(3) V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 1, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

(4) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

(5) Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch podľa odseku 6.

(6) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa § 1 ods. 4.

Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení:

Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti upravuje podrobnosti o podávaní, evidovaní a preverovaní oznámenia protispoločenskej činnosti podľa § 2 písm. b) zákona (ďalej len „oznámenie“), o oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení podľa § 10 zákona, o zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa podľa § 2 písm. a) zákona a totožnosti dotknutej osoby podľa § 2 písm. h) zákona, o oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení, o prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení (ďalej len „opatrenie“) a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení a o prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood