Facebook Statistics

Kontakty

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), je vstup do budov MPRV SR naďalej povolený len s rúškom.

Informácie pre verejnosť:

E-mail:
info@land.gov.sk

Telefónna ústredňa
Telefón: +421 2 59 266 111

Vrátnica
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Telefón: +421 2 59 266 114

Vrátnica – RO pre IROP
Račianska 153/A, 830 03 Bratislava
Telefón: +421 2 58317215


Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

E-mail:
info@land.gov.sk


Kontakty pre médiá:

Anežka Hrdá, Mgr.
Mobil: +421 910 819 244
Telefón: +421 2 59266 301
e-mail: press@land.gov.sk

Andrej Wallner, Ing.
Mobil: +421 905 808 011
Telefón: +421 2 59266 303
e-mail: press@land.gov.sk

Daniel Hrežík, Ing.
Mobil: +421 910 891 092
Telefón: +421 2 59266 328
e-mail: press@land.gov.skAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood