Facebook Statistics
Značka Kvality

Záštity nad podujatiami

Záštita ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a záštita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Záštity sú vyjadrením, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou, má význam pre činnosť a prezentáciu rezortu a zámer podujatia je v súlade s jeho záujmami a cieľmi.
Záštita sa udeľuje predovšetkým významným odborným, vzdelávacím, spoločenským a iným všeobecne prospešným podujatiam konajúcim sa na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo udeľuje:

  • záštitu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
  • záštitu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Žiadosť o udelenie záštity predkladá organizátor podujatia písomne ministrovi najneskôr 60 kalendárnych dní pred konaním podujatia na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštou.

Poskytovateľ môže udelenú záštitu odobrať na návrh ministra, najmä ak sa preukáže, že podporené podujatie nespĺňa podmienky na poskytnutie záštity.

Oznámenie o udelení alebo odobratí záštity sa zasiela elektronicky alebo poštou. Záštita nie je nárokovateľná.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood