Facebook Statistics

Záštity nad podujatiami

Záštita ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Záštity sú vyjadrením, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou má význam pre činnosť a prezentáciu rezortu a zámer podujatia je v súlade s jeho záujmami a cieľmi.
Záštita sa udeľuje predovšetkým významným odborným, vzdelávacím, spoločenským a iným všeobecne prospešným podujatiam konajúcim sa na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo udeľuje:

  • záštitu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  • záštitu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Žiadosť o udelenie záštity predkladá organizátor podujatia písomne ministrovi najneskôr 60 kalendárnych dní pred konaním podujatia na e-mailovú adresu press@land.gov.sk alebo poštou.
Poskytovateľ môže udelenú záštitu odobrať na návrh ministra, najmä ak sa preukáže, že podporené podujatie nespĺňa podmienky na poskytnutie záštity.

Oznámenie o udelení alebo odobratí záštity sa zasiela elektronicky alebo poštou.

Záštita nie je nárokovateľná.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood