Facebook Statistics

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedecký poradný orgán, financovaný Európskou úniou. Funguje nezávisle od európskych legislatívnych a výkonných inštitúcií (Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ), ako aj členských štátov EÚ.

EFSA bol zriadený v roku 2002 po sérii potravinových incidentov na konci 90. rokov. Odvtedy slúži EÚ vedeckým poradenstvom a zabezpečuje aj komunikáciu o riziku v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca. EFSA bol založený EÚ na základe všeobecného potravinového práva (Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín).

V každom členskom štáteje zriadený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (tzv. Focal Point EFSA). Ten slúži ako styčný bod medzi EFSA a úradmi členských štátov, výskumnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. V Slovenskej republike sídli na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood