Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecné informácie

Hlavnými cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci (nariadenie o transparentnosti) sú zvýšenie transparentnosti hodnotenia rizika v potravinovom reťazci EÚ, posilnenie spoľahlivosti, objektivity a nezávislosti štúdií použitých Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojich hodnoteniach rizika a prehodnotenie riadenia EFSA s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť. Nariadenie o transparentnosti začne platiť 27. marca 2021 zavedie sériu nových služieb, procesov a nástrojov, ovplyvňujúcich, okrem iného, prevádzkovateľov a žiadateľov o autorizáciu potravinárskych výrobkov, ktorí svoje žiadosti predkladajú EFSA.