Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecné informácie

Hlavnými cieľmi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci (nariadenie o transparentnosti) sú zvýšenie transparentnosti hodnotenia rizika v potravinovom reťazci EÚ, posilnenie spoľahlivosti, objektivity a nezávislosti štúdií použitých Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojich hodnoteniach rizika a prehodnotenie riadenia EFSA s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť. Nariadenie o transparentnosti začne platiť 27. marca 2021 zavedie sériu nových služieb, procesov a nástrojov, ovplyvňujúcich, okrem iného, prevádzkovateľov a žiadateľov o autorizáciu potravinárskych výrobkov, ktorí svoje žiadosti predkladajú EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood