Facebook Statistics
Značka Kvality

Tender EFSA: One Health - vývoj živého nástroja na hodnotenie rizík

25-07-2022
Za účelom zvýšenia pripravenosti na hodnotenie rizík, vedie EFSA interaktívne profily nákaz, ktoré poskytujú užívateľsky prívetivé a na dôkazoch založené informácie o 47 nákazách prenášaných vektormi a/alebo nákazách uvedených v nariadení o zdraví zvierat - kategória A.


Tender EFSA: Monitoring a dohľad nad dátami pre budúce potreby hodnotenia chemických rizík v EFSA: skúmanie nových možností

22-07-2022
Dovolili by sme si Vás informovať, že na webových stránkach elektronického trhoviska EÚ (TED e-Tendering) bola publikovaná výzva EFSA "Monitoring a dohľad nad dátami pre budúce potreby hodnotenia chemických rizík v EFSA: skúmanie nových možností".

Predbežné informačné oznámenie o chystanom tendri EFSA: Pokrok v agregovanej expozícii chemickým látkam v EÚ

22-07-2022
Cieľom tohto tendra je vypracovať akčný plán (tj strategický plánovací dokument, ktorý popisuje súčasný stav problematiky, nedostatky v údajoch, prekážky, možnosti spolupráce, ktorý umožňuje stanoviť priority stratégií potrebných na dosiahnutie danej vízie) v oblasti agregovanej expozície chemickým látkam,...

Grant EFSA: NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment

22-07-2022
Predmetná výzva GP/EFSA/ED/2022/01 je zameraná na predkladanie návrhov prípadových štúdií založených na metodikách nového prístupu (NAM) v oblastiach, ktoré boli v pláne NAM označené ako oblasti vyžadujúce ďalší vedecký rozvoj.

Výzva ECDC podporí verejné zdravotníctvo na západnom Balkáne v boji proti antimikrobiálnej rezistencii

13-07-2022
Centrum ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) zverejnilo novú výzvu zameranú na antimikrobiálnu rezistenciu (AMR).

Úrad EFSA zverejnil tri výzvy s nezanedbateľným rozpočtom

11-07-2022
Úrad EFSA znovu spustil otvorenú výzvu na predkladanie ponúk (OC/EFSA/ED/2022/03) na vypracovanie plánu opatrení so zameraním na vývoj akčných máp pre uplatňovanie omických a bioinformatických prístupov: Smerom k hodnoteniu rizík novej generácie.


Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch bola znovu vyhlásená

22-04-2022
Výzva na predkladanie ponúk na tému „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov  v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch" ("Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments") bola znovu vyhlásená.

Výzva na poskytnutie údajov v rámci hodnotenia expozície enzýmov v potravinách – 21. výzva

19-04-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu na získanie informácií pre hodnotenie expozície enzýmov v potravinách.


Úrad EFSA zverejnil tender s názvom Identifikácia prístupov testovania toxicity in vitro pre nové bielkoviny v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív

13-04-2022
EFSA sa snaží identifikovať in vitro stratégie testovania toxicity pre proteíny na podporu hodnotenia ich toxicity v kontexte hodnotenia rizika potravín a krmív.

Výzva na poskytnutie údajov o výskyte prídavných látok v potravinách a nápojoch určených na ľudskú spotrebu

05-04-2022
Prídavné látky v potravinách by sa mali podľa potreby vždy prehodnotiť z hľadiska meniacich sa podmienok použitia a nových vedeckých informácií.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood