Facebook Statistics

Všeobecné princípy spolupráce Európskej komisie (EK) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) so zainteresovanými stranami nájdete v dokumente EK.

 

  1. EFSA a zainteresované strany

EFSA bude so zainteresovanými stranami spolupracovať na implementácii nariadenia o transparentnosti prostredníctvom:

Sounding Board

  • cieľom je vo všeobecnosti informovať zainteresované strany o súčasnom stave implementácie, zhromažďovať od nich pripomienky a riešiť vznesené otázky
  • členmi budú zainteresované strany, zástupcovia Advisory Forum EFSA a EK

Technical Group

  • cieľom je informovať zainteresované strany o procese implementácie a zhromažďovať informácie z konkrétnych technických oblastí
  • členmi budú zástupcovia zainteresovaných strán z agentúr EÚ, zástupcovia členských štátov, EK a pozorovatelia

Viac informácií a súvisiace dokumenty nájdete na webovej stránke EFSA.

 

  1. EK a zainteresované strany

Informácie nájdete na webovej stránke EK.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood