Facebook Statistics

Na základe nariadenia o transparentnosti prijme Európska komisia (EK) prostredníctvom vykonávacích aktov v priebehu roku 2021 Všeobecný plán komunikácie o riziku. Plán vzniká za úzkej spolupráce Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) s členskými štátmi EÚ.

Všeobecný plán komunikácie o riziku bude podporovať integrovaný rámec komunikácie o riziku v oblasti bezpečnosti agropotravinového reťazca pre všetkých, ktorí hodnotia riziko a ktorí sa zaoberajú riadením rizika, a to ako na úrovni EÚ, tak aj na vnútroštátnej úrovni.

Nové informácie z EFSA

EFSA zverejnil k budúcemu Všeobecnému plánu pre komunikáciu o riziku koncom apríla 2021 tieto dokumenty:

Viac informácií k dokumentom uvádza EFSA v tlačovej správe.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood