Facebook Statistics

Listéria v mrazenej zelenine: ako znížiť riziká pre zdravie

21-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziká pre verejné zdravie v dôsledku kontaminácie zeleniny baktériou Listeria. Stanovisko sa konkrétne týka zeleniny, ktorá je pred zamrazením blanšírovaná (krátko povarená/vystavená pôsobeniu horúcej pary). EFSA dospel k záveru, že riziká spojené s konzumáciou takto spracovanej zeleniny sú ...

Nová grantová príležitosť: budovanie kapacít

20-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov v rámci partnerského grantu, určenú pre organizácie členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblastiach rozsahu EFSA.

Údaje o rezíduách pesticídov v potravinách dostupné v interaktívnej podobe

14-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výročnú správu o rezíduách pesticídov v potravinách v EÚ. Správa je založená na údajoch z vnútroštátnych úradných kontrol vykonávaných členskými štátmi EÚ, Islandom a Nórskom a zahŕňa cielené aj náhodné vzorkovanie.

Elektronické podávanie žiadostí o regulované produkty spustené kvôli karanténnym opatreniam EFSA

09-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zaviedol množstvo dočasných opatrení s cieľom dodržať obmedzenia zavedené talianskou vládou na kontrolu šírenia COVID-19. Napríklad, všetci zamestnanci pracujú z domu až do odvolania. Napriek mimoriadnej situácii sa EFSA snaží urobiť všetko pre to, aby sa jeho každodenná činnosť čo najmenej narušila.

Aktualizovaná OpenFoodTox databáza EFSA a jej využitie pri vývoji in silico modelov

07-04-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aktualizoval svoju databázu OpenFoodTox, ktorá teraz obsahuje údaje o toxicite pre takmer 5 000 chemických látok, získaných z viac ako 2 000 vedeckých hodnotení, ktoré EFSA vykonal od roku 2002.
Verejná konzultácia: riziko prítomnosti PFAS pre ľudské zdravie

26-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) predkladá na verejnú konzultáciu návrh vedeckého stanoviska o riziku prítomnosti perfluóralkylových látok v potravinách (PFAS) pre ľudské zdravie.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood