Facebook Statistics

Verejná konzultácia: riziko prítomnosti PFAS pre ľudské zdravie

26-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) predkladá na verejnú konzultáciu návrh vedeckého stanoviska o riziku prítomnosti perfluóralkylových látok v potravinách (PFAS) pre ľudské zdravie.

Nové prieskumy rozširujú EFSA databázu spotreby potravín

11-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) rozšíril svoju komplexnú databázu spotreby potravín (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database) o nové údaje zozbierané v rámci EFSA projektu EU Menu.

ECDC-EFSA Spoločné rýchle hodnotenie epidémie - Salmonella Enteritidis a vajcia ako faktor prenosu

07-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) publikoval dňa 06. 02. 2020 „Spoločné rýchle hodnotenie epidémie ochorenia spôsobeného Salmonella Enteritidis prebiehajúcej vo viacerých krajinách a súvisiacej s vajcami ako faktorom prenosu – 4. aktualizácia" (Joint ECDC-EFSA Rapid Outbreak Assessment of Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis infections linked to eggs, fourth update).

Zaregistrujte sa na letný kurz „Parma Summer School 2020 - One Health"

06-02-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril registráciu na intenzívny kurz „​Parma Summer School 2020 - One Health", ktorý sa uskutoční v Parme v termíne 09. - 11. 06. 2020. Spoluorganizátormi kurzu sú Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite a Katolícka univerzita Sacro Cuore z Piacenza.

Partnerský program EÚ-FORA: 4. kolo prihlášok

23-12-2019
Do 31. 01. 2020 sa je možné prihlásiť ako účastník do ďalšieho cyklu Európskeho partnerského programu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre hodnotenie rizika (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na obdobie 2020-2021. EU-FORA je kľúčovou iniciatívou pre budovanie vedeckej komunity EÚ v oblasti hodnotenia rizika.

Salmonella je najbežnejšou príčinou nákaz potravinami v EÚ

23-12-2019
Zistenia Výročnej správy o trendoch a zdrojoch zoonóz Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a liečbu chorôb (ECDC) (Výročná správa EFSA a ECDC) sú jasné: takmer 1 z 3 epidémií alimentárnych nákaz (nákazy z potravín) bolo v roku 2018 v EÚ zapríčinených salmonelou.

Prenosné spongioformné encefalopatie

10-12-2019
Prenosné spongioformné encefalopatie (TSE) sú skupinou neurodegeneratívnych chorôb, ktoré postihujú ľudí a zvieratá. Následky týchto ochorení sú vždy fatálne. Pôvodcami TSE sú abnormálne formy proteínu, prióny.

Verejná konzultácia EFSA: ochratoxín A v potravinách

10-12-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o prítomnosti ochratoxínu A (OTA) v potravinách a o rizikách pre verejné zdravie.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood