Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka EFSA pre žiadateľov: recyklačné procesy na výrobu recyklovaných plastov pre FCM

29-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu žiadostí o hodnotenie recyklačných procesov na výrobu recyklovaných plastov určených na použitie pri výrobe materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (FCM).

Dokument poskytuje usmernenie pre žiadateľov o hodnotenie recyklačných procesov na výrobu recyklovaných plastových materiálov a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinamiktoré má hodnotiť EFSA.

Opisuje administratívne požiadavky na prípravu a online predloženie podpornej dokumentácie pri novej žiadosti o autorizáciu alebo pri zmene existujúcej autorizácie pre recyklačné procesy na výrobu recyklovaných plastových FCM (pre žiadosti predložené príslušnému orgánu členského štátu EÚ od 27. 03. 2021).

Nariadením o transparentnosti sa zmenilo a doplnilo všeobecné potravinové právo, a to zavedením nových ustanovení vo fáze pred predložením žiadosti a v procese podávania žiadosti. Týka sa to všeobecného poradenstva pred podaním žiadosti, oznamovania informácií o štúdiách, (zadaných alebo vykonaných na podporu žiadosti), verejného zverejnenia nedôvernej verzie všetkých informácií predložených na podporu žiadosti a súvisiaceho rozhodovacieho procesu o dôvernosti či verejných konzultácií k predloženým žiadostiam.

Príručka popisuje postup a súvisiace časové harmonogramy vybavovania žiadostí o hodnotenie látok pre použitie v aktívnych a inteligentných FCM, rôzne možnosti interakcie s EFSA a podporné iniciatívy dostupné od prípravy žiadosti (fáza pred predložením žiadosti), po prijatie a zverejnenie vedeckého stanoviska EFSA.​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood