Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručka EFSA pre žiadateľov: príprava a predkladanie výnimiek z označovania alergénov

12-04-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal príručku pre prípravu a predkladanie žiadostí o výnimku z povinného označovania alergénov v potravinách a/alebo výrobkov z nich.

Príručka sa vzťahuje na zložky potravín alebo látky so známym alergénnym potenciálom (uvedené v prílohe II nariadenia (EÚ) č. 1169/2011) alebo na výrobky z nich a jeho cieľom je pomôcť žiadateľom pri príprave a predkladaní štruktúrovaných žiadostí o výnimku z označovania.

Dokument obsahuje spoločný formát pre informácie, ktoré sa majú poskytnúť, prehľad informácií a vedeckých údajov, ktoré musia byť súčasťou žiadosti, hierarchiu rôznych typov údajov a dizajnov štúdií, odrážajúcu relatívnu silu dôkazov a kľúčové záležitosti, ktoré musia byť uvedené v žiadosti s cieľom posúdiť pravdepodobnosť vyvolania nežiaducich reakcií u citlivých osôb za navrhovaných podmienok použitia potravín, ktoré obsahujú alergény.

Príručka bola prijatá EFSA v roku 2013 a v roku 2017 aktualizovaná tak, aby odrážala uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Na žiadosť Európskej komisie bola v roku 2020 zrevidovaná, aby zohľadnila nové ustanovenia vo fáze pred predložením žiadosti a postup pri podávaní žiadosti, stanovený v nariadení (EÚ) č. 178/2002 v znení nariadenia (EÚ) č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktoré sa uplatňujú na všetky žiadosti predložené od 27. 03. 2021.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood