Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvierat

27-10-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol niekoľko opatrení pre znižovanie prenosu rezistentných baktérií počas prepravy zvierat. Minimalizácia trvania prepravy, dôkladné čistenie vozidiel, zariadení a priestorov, kde sa zvieratá nakladajú a vykladajú, je len niekoľko z nich. 

Nové vedecké stanovisko EFSA hodnotí riziko šírenia antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka počas prepravy medzi farmami alebo na bitúnky.

„Napriek dostupným údajom, ktoré poukazujú na zníženie spotreby antibiotík v posledných rokoch, AMR zostáva naliehavým problémom verejného zdravia, ktorý je potrebné riešiť globálne a naprieč sektormi," uviedol Frank Verdonck, vedúci oddelenia EFSA pre biologické riziká, zdravie a dobré životné podmienky (welfare) zvierat. 

„To, že EFSA identifikoval hlavné rizikové faktory, zmierňujúce opatrenia a potreby výskumu v súvislosti s prepravou zvierat, predstavuje ďalší krok vpred v boji proti AMR, v súlade s princípom Jedno zdravie‘ (One Health), ktorý integruje hodnotenie rizík pre zvieratá i ľudí.”

Stanovisko EFSA zdôrazňuje, že vhodná organizácia prepravy je kľúčová. Akékoľvek opatrenie, ktoré zlepšuje zdravie a welfare zvierat či biologickú bezpečnosť bezprostredne pred prepravou a počas nej, pravdepodobne zníži riziko prenosu AMR. Zistenia uvedené v tomto stanovisku dopĺňajú nedávno zverejnené odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy.

Hlavné rizikové faktory

EFSA v hodnotení uvádza, že prítomnosť rezistentných baktérií u zvierat pred prepravou je jedným z hlavných rizikových faktorov, ktoré prispievajú k prenosu AMR. Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré takmer určite prispievajú k prenosu AMR, patrí zvýšené uvoľňovanie rezistentných baktérií prostredníctvom výkalov, vystavenie iným zvieratám, ktoré sú nositeľmi väčšieho počtu či rôznych typov rezistentných baktérií, nedostatočná hygiena vozidiel, vybavenia a dĺžka prepravy.

Dlhé cesty, ktoré si vyžadujú odpočinok v zberných strediskách a na kontrolných stanovištiach, sú spojené s vyšším rizikom, a to v dôsledku špecifických faktorov, ako je blízky kontakt so zvieratami z rôznych fariem, kontaminácia prostredia a stres.

Širší obraz: dôsledky pre verejné zdravie

Vplyv hodnotenia EFSA presahuje rámec zdravia a welfare zvierat. Mnohé baktérie sa totiž môžu prenášať zo zvierat na ľudí. Ak sa tieto baktérie stanú rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam, účinná liečba infekčných ochorení u ľudí môže byť ohrozená.

Potreba ďalšieho výskumu

Momentálne chýbajú konkrétne vedecké štúdie o problematike šírenia AMR medzi zvieratami počas prepravy. Stanovisko EFSA mapuje niekoľko chýbajúcich údajov a odporúča oblasti, na ktoré by sa mal výskum zamerať.

Vedecké stanovisko EFSA si vyžiadal Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) v septembri 2021 ako následok diskusií na túto tému medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a EFSA.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood