Facebook Statistics

Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cesty

14-09-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania na zlepšenie životných podmienok (welfare) hospodárskych zvierat počas transportu. Zvieratá potrebujú podľa EFSA viac priestoru, nižšie maximálne teploty a skrátenie času prepravy na minimum.

Séria 5 stanovísk EFSA slúži ako vedecké poradenstvo k welfare zvierat počas transportu pre Európsku komisiu. Stanoviská podporia prebiehajúce preskúmanie právnych predpisov o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ, ktoré sú kľúčovým prvkom stratégie "Farm to Fork” (Z farmy na stôl).

Vedecké stanoviská sa týkajú malých prežúvavcov (ovce, kozy), koňovitých (kone, osly), hovädzieho dobytka (vrátane teliat), ošípaných a zvierat transportovaných v prepravných kontajneroch, vrátane vtákov (kurčatá, nosnice, morky, atď.) a králikov. Stanoviská identifikovali dôsledky pre welfare zvierat, ktoré nastávajú počas rôznych fáz prepravy. Pozreli sa na nebezpečenstvá a na opatrenia, pomocou ktorých je ich možno posúdiť. U všetkých druhov zvierat je kľúčovým aspektom zdravotná kondícia, ktorá musí umožňovať ich transport.

INFOGRAFIKA: Welfare zvierat prepravovaných volne

​​

„Správne postupy v oblasti welfare zvierat znižujú zbytočné utrpenie a prispievajú aj k tomu, aby boli zvieratá zdravšie. Je to kľúčový prvok pre bezpečnosť potravinového reťazca, vzhľadom na úzke prepojenie medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, zdravím zvierat a chorobami prenášanými potravinami, v súlade s prístupom ‚One Health' (Jedno zdravie), ku ktorej sa EFSA zaviazal," komentuje vydanie stanovísk Guilhem de Seze, vedúci oddelenia EFSA pre hodnotenie rizika v oblasti výroby.

EFSA vypracoval kvantitatívne prahové hodnoty pre teploty vo vozidle, ako aj pre minimálny priestor pre zvieratá. Stanoviská opisujú aj ďalšie dôsledky na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, ako je hlad, smäd a únava.

Napríklad v prípade zvierat prepravovaných v kontajneroch (hydina, králiky) EFSA odporúča, aby sa za trvanie cesty považoval celý čas, počas ktorého sú zvieratá držané v kontajneroch. Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť negatívnym dôsledkom na welfare jednodňových kurčiat, je preprava oplodnených vajec, ktoré sa majú vyliahnuť až na farme v cieľovej destinácii.

INFOGRAFIKA: Welfare zvierat prepravovaných v kontajneroch

Súčasné právne predpisy EÚ o ochrane zvierat počas prepravy nadobudli účinnosť v roku 2005. Zistenia EFSA podporia prebiehajúcu revíziu právnych predpisov Európskou komisiou v rámci stratégie „Farm to Fork”. Cieľom je zosúladiť legislatívu s najnovšími vedeckými poznatkami, rozšíriť rozsah jej pôsobnosti, uľahčiť jej presadzovanie a v konečnom dôsledku teda zabezpečiť vyššiu úroveň welfare zvierat. Návrh Európskej komisie v tejto oblasti sa očakáva v druhej polovici 2023.

Vedecké stanoviská EFSA (v anglickom jazyku):

Webinár EFSA k dobrým životným podmienkam zvierat

EFSA organizuje 26. septembra 2022 online podujatie, na ktorom predstaví závery vedeckých stanovísk o welfare zvierat počas prepravy. Webinár priblíži zverejnené odporúčania, týkajúce sa dobrých životných podmienok ošípaných chovaných na farmách a pripomenie aj ďalšie mandáty, ktoré dostala EFSA v tejto oblasti od Európskej komisie. Podujatie je otvorené pre širokú verejnosť. Registrujte sa do 19. 9. 2022.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood