Facebook Statistics

Vedecké stanovisko panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy

08-07-2009
Tento dokument poskytuje vedecké stanovisko vedeckého panelu pre geneticky modifikované organizmy (GMO panel) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na 3 žiadosti predložené podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Motýľ Priadkovček dubový môže predstavovať riziko pre zdravie rastlín

30-06-2009
Vedecký panel EFSA pre zdravie rastlín (ďalej Panel PLH) hodnotil analýzu rizika, týkajúcu sa škodcu Priadkovčeka dubového (Thaumetopoea processionea L.), ktorú predložilo Spojené kráľovstvo (UK).

Výsledky monitoringu hladín furánu v potravinách

19-06-2009
Furán je organická zlúčenina používaná v rôznych odvetviach chemického priemyslu, o ktorej bolo v rámci štúdií na zvieratách dokázané, že má karcinogénne účinky.

Ochucujúce látky

18-06-2009
Ochucujúce látky sa pridávajú do potravín na úpravu ich chuti a vône. Výrobcovia potravín používajú ochucujúce látky už mnoho rokov v rôznych druhoch potravín, od cukrárenských výrobkov, nealkoholických nápojov, až po obilniny, koláče a jogurty.

Európske úrady verejného zdravia hodnotili rezistenciu baktérií Staphylococcus aureus na antibiotiká

17-06-2009
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre liečivá (EMEA) publikovali spoločnú vedeckú správu o meticilín-rezistentných baktériách Staphylococcus aureus (MRSA) u dobytka, spoločenských zvierat a v potravinách.

EFSA aktualizuje stanovisko o 4-metylbenzofenóne v raňajkových cereáliách

15-06-2009
Vedecký panel EFSA pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, enzýmy, aromatické látky a technologicky pomocné látky (ďalej Panel CEF) sa domnieva, že nehrozia žiadne zdravotné riziká z krátkodobej konzumácie raňajkových cereálií kontaminovaných 4-methylbenzofenónom na úrovniach uvedených skôr v tomto roku.

EFSA hodnotí génové markery antibiotickej rezistencie u GM plodín

12-06-2009
Dnes bolo publikované stanovisko EFSA poskytujúce konsolidovaný prehľad o využití génových markérov antibiotickej rezistencie (ARMG) u GM plodín, vrátane spoločného vedeckého stanoviska Panelov GMO a BIOMAZ.

Vedecký výbor EFSA podporuje alternatívne metódy pred pokusmi na zvieratách

09-06-2009
Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) zdôraznil význam prístupov hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, ktoré nielen minimalizujú používanie pokusných zvierat a ich utrpenie, ale aj vedú k nahradeniu pokusov na zvieratách.

Prítomnosť nikotínu v hubách - možné riziko pre zdravie ľudí

13-05-2009
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal stannovisko, ktorým reaguje na požiadavku Európskej komisie, aby posúdil riziko, ktoré vyplýva pre zdravie ľudí z prítomnosti nikotínu s koncentráciou do 0,5 mg/kg v hubách.

EFSA – Ročná správa za rok 2008

12-05-2009
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) publikoval Ročnú správu za rok 2008 – rok, v ktorom sa zdvojnásobil vedecký výkon, vydal 5-ročný Strategický plán a významne expandoval vedeckú sieť pre využívanie a výmenu informácií v rámci Európu i mimo nej.

Súhrnná správa Spoločenstva o epidémiách alimentárnych ochorení, ktoré sa vyskytli v Európskej únii v roku 2007

07-05-2009
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum prevencie a kontroly chorôb (ECDC) zverejnili Súhrnnú správu Spoločenstva o epidémiách alimentárnych ochorení v EÚ v roku 2007.

Urán v potravinách, najmä v minerálnej vode

04-05-2009
Vedecké stanovisko Panelu o kontaminantoch v potravinovom reťazci prijatý 25.marca 2009.

Kovy ako kontaminanty v potravinách

04-05-2009
Arzén, kadmium, olovo a ortuť sú chemické zlúčeniny, ktoré sa v prírodnom prostredí nachádzajú prirodzene v rôznych množstvách. Ako reziduá sa môžu taktiež vyskytovať v potravinách.