Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA zverejnil správu o tvorbe databázy príručiek

25-03-2010

Databáza príručiek o rozličných koncových bodoch (end-points) toxicity, metodikách posudzovania rizík a zbere informácií týkajúcich sa potravín, krmív, zdravia a životných podmienok zvierat a zdravia rastlín.

Otázka číslo: EFSA-Q-2009-00.944
Prijaté: 22. 10. 2010

Zhrnutie

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť prehľad príručiek a skúšobných metodológií, ktoré boli vytvorené alebo sú v procese tvorby a týkajú sa hodnotenia rizík vo vzťahu k bezpečnosti potravín a krmív.

Tento dokument pokrýva tri hlavné aspekty:

  • Vedecké aspekty
  • Procesné aspekty
  • Zabezpečenie kvality

Každá položka sa člení na konkrétne čiastkové témy. Informácie vychádzajú zo stanovísk Vedeckého Výboru o transparentnosti, správy Sekretariátu Vedeckého Výboru týkajúcej sa zoznamu príručiek, smerníc a pracovných dokumentov vytvorených alebo používaných EFSA a z posudzovacieho procesu hodnotenia bezpečnosti pesticídov v Európskej únii.

Dokument obsahuje usmernenia, pokyny a pracovné dokumenty potrebné na posúdenie rizika pre konkrétnu čiastkovú tému vyvinuté organizáciami v Európe, medzinárodnými organizáciami a organizáciami z tretích krajín.

Tento zoznam potvrdzuje, že veľké množstvo príručiek a procesných dokumentov týkajúcich sa EFSA už existuje. Dôležité je, že prebieha tvorba alebo revízia nových príručiek v rôznych oblastiach. V záujme maximálneho využitia už existujúcich poznatkov (predchádzania duplicitnej práce) a identifikácie oblastí, ktoré vyžadujú ďalší vývoj, je potrebné, aby údaje v tomto zozname boli okamžite dostupné, čo je možné dosiahnuť vytvorením databázy. Za účelom maximálneho využitia poznatkov z prebiehajúcich aktivít, je dôležité aby EFSA svoj zoznam udržiavala a pravidelne (napr. ročne) aktualizovala.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood