Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup dermoplastických preparátov pre Lesnú školu OZ Levice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Hájenka N. Jablonka - búranie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Hospodárska budova N. Jablonka - búranie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Maštaľ N. Jablonka - búranie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Občerstvenie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Expedičný sklad Hontianske Nemce, spevnené plochy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava chaty Gazarka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Garáže pre nakladače na ES Gašparovo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Plotrový papier

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Implementácia programového riešenia určeného na redukciu dát v IS SAP BW

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Poistenie majetku NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mosta DVT Vydrovo rkm 2,690

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup kŕmneho ovsa pre potreby OZ Revúca (2019)


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood