Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Kosenie lúk ako súčasť starostlivosti o TTP (2019)

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)