Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Uskutočnenie udržiavacich prác na štátnej hranici_časť 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)