Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)