Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Oprava strechy a fasády LS Velčice

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)