Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019

Názov predmetu zákazky:

LC Osikov potok, oprava

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)