Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Zriadenie web stránky projektu a zhotovenie QR - kódov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)