Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Náter striech kaštieľa, hájenky a hospodárskej budovy Žuhračka

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)