Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)