Facebook Statistics
Značka Kvality

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021

Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Hodnotenie rizika, ktoré si vyžiadal Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), sa zameria na riziko šírenia rezistentných zoonotických baktérií medzi hydinou, ošípanými a dobytkom počas prepravy na iné farmy alebo na bitúnky.

Keď sa antimikrobiálna rezistencia (AMR) vyskytuje u zoonotických baktérií – baktérií, ktoré sa môžu preniesť zo zvierat na ľudí – môže to tiež ohroziť účinnú liečbu infekčných chorôb u ľudí.

Marta Hugas, hlavná vedecká pracovníčka úradu EFSA, povedala: Rezistencia voči antimikrobiálnym látkam je naliehavou hrozbou pre verejné zdravie a poradenstvo založené na dôkazoch je rozhodujúce pre rozvoj politiky a legislatívy na zvládnutie tejto výzvy. Tento nový mandát – ktorý sa zameriava na možné dôsledky pre ľudské zdravie – opäť ilustruje rastúcu konvergenciu medzi zdravím zvierat a ľudí a potrebu prístupu Jedného zdravia (One Health) zo strany hodnotiteľov a tvorcov politík."

Okrem skúmania faktorov, ktoré môžu spôsobiť šírenie antimikrobiálnych rezistentných baktérií prostredníctvom prepravy, EFSA preskúma aj preventívne opatrenia a možnosti kontroly a identifikuje potrebné údaje na podporu ďalšej analýzy problému. Očakáva sa, že konečné vedecké stanovisko bude dokončené do septembra 2022.

Žiadosť vyplynula z diskusií, ktoré sa v priebehu minulého roka uskutočnili medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a úradom EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood