Facebook Statistics

Webinár EFSA k zmene klímy a rizikám pre potraviny a krmivá (8.10.2020)

19-08-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár k nedávno publikovanej technickej správe „Zmena klímy ako hnacia sila vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív, zdravia rastlín, zvierat a výživovú hodnotu potravín a krmív“, ktorá pojednáva o projekte CLEFSA (The CLimate change and Emerging risks for Food Safety).

Zmena podnebia je relevantnou hnacou silou vznikajúcich rizík. Zatiaľ čo celý rad výhľadových štúdií a správ skúma vplyv zmeny podnebia na potravinovú bezpečnosť, budúce výzvy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín a krmív, zdravia rastlín, zvierat a výživy, sa zvyčajne do hĺbky neskúmajú.

V technickej správe EFSA identifikoval množstvo problémov spôsobených zmenou klímy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť potravín a krmív v Európe. Cieľom bezplatného webinára je objasniť zistenia a závery technickej správy širšej verejnosti a zároveň identifikovať možnosti na ďalšie aktivity v tejto oblasti.

Webinár sa uskutoční 08. 10. 2020 od 9 do 12 hod. Registrovať sa je potrebné prostredníctvom elektronického formulára (do 30. 09. 2020). Nakoľko je maximálna kapacita 500 účastníkov, záujemcovia by sa mali zaregistrovať čo najskôr.

Štruktúra webinára

Webinár bude rozdelený na plenárnu časť, za ktorou budú nasledovať menšie skupinové sekcie, v ktorých EFSA ozrejmí rôzne aspekty projektu (biologické riziká, zdravie zvierat, rastlín, kontaminanty, výživa). Každý úćastník bude môcť klásť otázky v „četovacom okne“ priamo počas webinára. Otázky, ktoré EFSA nestihne zodpovedať, budú zhrnuté v správe EFSA z webinára.

Program a kontakt nájdete na webovej stránke EFSA.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood