Facebook Statistics
Značka Kvality

Technická správa: zmena klímy ako hnacia sila vznikajúcich rizík v oblasti bezpečnosť potravín a krmív

02-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v správe „Zmena klímy ako hnacia sila vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív, zdravia rastlín, zvierat a výživovú hodnotu potravín a krmívpojednáva o projekte CLEFSA (The CLimate change and Emerging risks for Food Safety). Projekt identifikoval množstvo problémov spôsobených zmenou klímy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť potravín v Európe.

Projekt CLEFSA preskúmal možnosti:

  1. dlhodobého predvídania viacerých vznikajúcich rizík v súvislosti so zmenou klímy
  2. získavania informácií pomocou tzv. crowdsourcingu a zbierania dát
  3. využívania vedomostnej siete odborníkov z medzinárodných organizácií
  4. navrhnutia nástroja na analýzu rozhodnutí, tzv. Multi‐Criteria Decision Analysis,  na odlíšenie relevantných otázok od menej podstatných informácií
  5. vývoja metodík a ukazovateľov na analýzu dostupných informácií

Zmena klímy a jej dôsledky na bezpečnosť potravín si vyžadujú komplexné vedecké štúdium, vzhľadom na počet a rozmanitosť hrozieb, ktoré treba vziať do úvahy a na prepojenia medzi rôznymi oblasťami. Dôsledky zmeny klímy sa vyznačujú multidisciplinárnou povahou (cez zdravie ľudí, zvierat a rastlín, až po životné prostredie). Zmena klímy môže spôsobovať, zvyšovať alebo meniť výskyt a intenzitu niektorých chorôb prenášaných potravinami a podporovať rozširovanie inváznych druhov škodlivých pre zdravie rastlín a zvierat. V súvislosti so zmenou klímy pravdepodobne môžeme očakávať vznik nových rizík.

Bezplatný webinár k záverom správy

EFSA vysvetlí zistenia technickej správy pre širšiu verejnosť v bezplatnom webinári, ktorý sa uskutoční 08. 10. 2020 od 9 do 12 hod. Viac informácií získate v sekcii venovanej podujatiam.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood