Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Špecializované kurzy odbornej prípravy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín" je stále otvorená

14-04-2022

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk v rámci tendra na „Špecializované kurzy odbornej prípravy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín" je stále otvorená do štvrtka 28. apríla 2022 (14:30).

Pri príprave ponúk môžu uchádzači vytvárať konzorciá partnerov a/alebo zahŕňať subdodávateľov, ktorí budú zodpovední za logistickú a administratívnu časť zákazky. Môžu kontaktovať národné kontaktné miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, ktoré majú podpornú úlohu pri vytváraní európskych sietí v rámci misie úradu EFSA.

Pri zvažovaní vášho záujmu si všimnite, prosím, vedecké oblasti pre školiace kurzy rozdelené podľa častí (podľa špecifikácií výzvy – Tabuľka 1):

Vedecké oblasti pre školiace kurzy

Časť 1

  1. Harmonizácia metodík hodnotenia rizika pre kombinovanú expozíciu viacerým chemikáliám.
  2. Hodnotenie rizika aplikácie nanovied a nanotechnológií v poľnohospodárstve/potravinách/krmivách.
  3. Vedecky podložené kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte právnych predpisov EÚ o pesticídoch a biocídoch
  4. Zásady hodnotenia genotoxicity
  5. Použitie prístupu založeného na referenčnej dávke (benchmark dose) pri hodnotení rizika.
  6. Hodnotenie expozície zo stravy.

Časť 2

  1. Princípy a proces vedeckého hodnotenia EFSA.
  2. Ako identifikovať, charakterizovať a komunikovať neistoty vo vedeckých hodnoteniach úradu EFSA.
  3. Použitie metodík nového prístupu (napr. nástrojov in silico a invitro) pri hodnotení chemických rizík.
  4. Zásady hodnotenia rizika a prínosu potravín pre ľudské zdravie.

Uchádzači, ktorí majú záujem, môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti, pričom pre každú časť poskytnú samostatnú technickú a finančnú ponuku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood