Facebook Statistics

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Špecializované kurzy odbornej prípravy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín" je stále otvorená

14-04-2022

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk v rámci tendra na „Špecializované kurzy odbornej prípravy o určitých aspektoch hodnotenia rizika bezpečnosti potravín" je stále otvorená do štvrtka 28. apríla 2022 (14:30).

Pri príprave ponúk môžu uchádzači vytvárať konzorciá partnerov a/alebo zahŕňať subdodávateľov, ktorí budú zodpovední za logistickú a administratívnu časť zákazky. Môžu kontaktovať národné kontaktné miesta pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, ktoré majú podpornú úlohu pri vytváraní európskych sietí v rámci misie úradu EFSA.

Pri zvažovaní vášho záujmu si všimnite, prosím, vedecké oblasti pre školiace kurzy rozdelené podľa častí (podľa špecifikácií výzvy – Tabuľka 1):

Vedecké oblasti pre školiace kurzy

Časť 1

  1. Harmonizácia metodík hodnotenia rizika pre kombinovanú expozíciu viacerým chemikáliám.
  2. Hodnotenie rizika aplikácie nanovied a nanotechnológií v poľnohospodárstve/potravinách/krmivách.
  3. Vedecky podložené kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov v kontexte právnych predpisov EÚ o pesticídoch a biocídoch
  4. Zásady hodnotenia genotoxicity
  5. Použitie prístupu založeného na referenčnej dávke (benchmark dose) pri hodnotení rizika.
  6. Hodnotenie expozície zo stravy.

Časť 2

  1. Princípy a proces vedeckého hodnotenia EFSA.
  2. Ako identifikovať, charakterizovať a komunikovať neistoty vo vedeckých hodnoteniach úradu EFSA.
  3. Použitie metodík nového prístupu (napr. nástrojov in silico a invitro) pri hodnotení chemických rizík.
  4. Zásady hodnotenia rizika a prínosu potravín pre ľudské zdravie.

Uchádzači, ktorí majú záujem, môžu predložiť ponuku na jednu alebo obe časti, pričom pre každú časť poskytnú samostatnú technickú a finančnú ponuku.