Facebook Statistics

Výzva EFSA na verejnú konzultáciu k dokumentu - Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika

03-05-2010

V marci tohto roku Európska komisia požiadala a poverila Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o aktualizáciu dokumentu – Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika, ktorý spracoval EFSA pred niekoľkými rokmi. EFSA predkladá v týchto dňoch aktualizovaný dokument na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie. Predložený dokument pozostáva z 3 častí.

Dve časti predloženého  dokumentu sa týkajú geneticky modifikovaných organizmov (GMO):

- i) hodnotenie potencialneho dopadu GM plodin na necielené organizmy a
- ii) hodnotenie environmentálneho rizika z GM plodín

Tretia časť je zameraná na hodnotenie environmentálneho rizika produktov na ochranu rastlín a ich rezíduí.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations.htm