Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva EFSA na verejnú konzultáciu k dokumentu - Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika

03-05-2010

V marci tohto roku Európska komisia požiadala a poverila Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o aktualizáciu dokumentu – Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika, ktorý spracoval EFSA pred niekoľkými rokmi. EFSA predkladá v týchto dňoch aktualizovaný dokument na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie. Predložený dokument pozostáva z 3 častí.

Dve časti predloženého  dokumentu sa týkajú geneticky modifikovaných organizmov (GMO):

- i) hodnotenie potencialneho dopadu GM plodin na necielené organizmy a
- ii) hodnotenie environmentálneho rizika z GM plodín

Tretia časť je zameraná na hodnotenie environmentálneho rizika produktov na ochranu rastlín a ich rezíduí.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations.htm


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood