Facebook Statistics

Správa o činnosti Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA za rok 2019

10-12-2019

Na základe nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecnom potravinovom práve EÚ sú členské štáty zaviazané spolupracovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB) bol v Slovenskej republike ustanovený odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Správu o činnosti NKB za rok 2019 nájdete v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood