Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o činnosti Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA za rok 2019

10-12-2019

Na základe nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecnom potravinovom práve EÚ sú členské štáty zaviazané spolupracovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB) bol v Slovenskej republike ustanovený odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Správu o činnosti NKB za rok 2019 nájdete v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood