Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Kladenie kobercov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia Forest Europe na úrovni expertov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Zriadenie web stránky projektu a zhotovenie QR - kódov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Uskutočnenie udržiavacich prác na štátnej hranici_časť 2

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Uskutočnenie udržiavacich prác na štátnej hranici_časť 1

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Mulčovanie krajníc a orezanie konárov lesných ciest na OZ Levice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Náter striech kaštieľa, hájenky a hospodárskej budovy Žuhračka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Kosenie lúk ako súčasť starostlivosti o TTP (2019)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vykonanie certifikačného auditu na systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Analýza technických podmienok pre dodávky drevín

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Analytická podpora pre tvorbu Strategického plánu SPP 2021 – 2027 – Intervenčná stratégia


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood