Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Hájenka Podhradík – prístavba kotolne, stavebné úpravy, ÚVK, oplotenie, vodovodná prípojka a studňa

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)