Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie metodiky na výpočet škôd spôsobených krádežami dreva

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)