Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Dodávka IKT

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)