Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019

Názov predmetu zákazky:

"Oprava strechy na Odbore malých hospodárskych zvierat v Lužiankach“ a „Oprava výťahov vo VÚP“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)