Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Garáže pre nakladače na ES Gašparovo II kolo – Protipožiarna bezpečnosť stavby

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)