Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Budova O.O. Č. Kláštor - kotolne

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)