Facebook Statistics

Zmena MRL pre látku flonicamid pre viaceré plodiny

02-10-2018

Žiadateľ Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum zaslal príslušnému úradu v Nemecku v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o zmenu súčasne platného maximálneho limitu (MRL) pre rezíduá aktívnej látky flonicamid v reďkovkách.

Okrem toho bola zaslaná príslušnému úradu v Holandsku žiadosť na úpravu v súčasnosti platných MRL pre flonicamid v jahodách, ovocí z trstiny, ostatnom malom ovocí a bobuliach, hlávkových šalátoch a ostatných šalátových rastlinách a v strukovinách (suchých fazuliach, šošovici, hráškoch a lupinách), ktorú v súlade s čl. 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 zaslala  príslušnému úradu spoločnosť ISK Biosciences Europe N.V.

Dáta zaslané pre podporenie žiadosti sa ukázali byť postačujúce k vypracovaniu návrhov MRL pre jahody, černice, maliny, ostatné malé ovocie a bobule, reďkovky, hlávkové šaláty a ostatné šalátové rastliny, a pre strukoviny (sušená fazuľa, šošovica, hrášky a lupiny). Vhodné analytické metódy na kontrolu dodržiavania limitov pre rezíduá  flonicamidu v predmetných komoditách sú dostupnými metódami. Na základe výsledkov z hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k tomu, že pri krátkodobom a dlhodobom príjme rezíduí, ktorý by vyplýval z používania flonicamidu, ktoré je v súlade so zaznamenanou poľnohospodárskou praxou nie je výskyt rizika pre zdravie spotrebiteľa pravdepodobný.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood