Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA k toxikologickým štúdiám potravinárskych enzýmov (29.3.2021)

08-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k toxikologickým štúdiám, ktoré sa predkladajú v rámci žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Potravinárske enzýmypovolené na umiestnenie na trh EÚ v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. Na podporu rozhodnutia o povolení EFSA hodnotí bezpečnosť potravinárskych enzýmov za predpokladaných podmienok použitia. 

V roku 2009 bola uverejnená príručka EFSA, ktorá má žiadateľom pomôcť pri príprave dokumentácie k potravinárskym enzýmom. EFSA túto príručku aktualizuje na základe najnovšieho vedeckého vývoja a „best practices". Dôležitou súčasťou je aj aktualizácia prístupu použitého pri toxikologickom hodnotení potravinárskych enzýmov, najmä v prípadoch, kedy je možné od toxikologických štúdií upustiť.

Cieľom webináru je objasniť možné problémy, ktoré by mohli vzniknúť pred získaním toxikologických údajov a pri príprave a predkladaní toxikologických údajov, ktoré majú byť zahrnuté do dokumentácie k potravinárskym enzýmom.

Na webinári EFSA informuje o:

  • prístupe, ktorý prijal Panel EFSA CEP pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy a technologické pomocné látky pri hodnotení toxikologického rizika potravinárskych enzýmov
  • súbore toxikologických údajov, ktorý EFSA požaduje pre hodnotenie rizika potravinárskych enzýmov
  • prípadoch, kedy možno od toxikologických štúdií upustiť

Webinár sa uskutoční 29. 03. 2021 od 09.30-12.30. 

Registrovať sa môžete do 22. 03. 2021. V registračnom formulári môžete zaslať otázky na webinár. Zadávať otázky počas webinára budete môcť prostredníctvom chat-boxu.

Program a viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA. Akékoľvek ďalšie otázky adresujte na [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood