Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na riešenie grantu GP/EFSA/ALPHA/2018/02: „Obrazová analýza pre včasnú detekciu karanténnych škodcov“

06-08-2018

Cieľom výzvy „Obrazová analýza pre včasnú detekciu karanténnych škodcov“ zverejnenej úradom EFSA je podporiť vedeckú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a Islandom v oblasti včasnej detekcie karanténnych škodlivých organizmov pomocou analýzy obrazu, prostredníctvom vývoja a implementácie inovatívnych spoločných projektov umožňujúcich rozvoj najlepšej praxe a výmenu skúseností medzi národnými organizáciami pre ochranu rastlín.

V uverejnenej výzve pre organizácie spolupracujúce podľa čl. 36 EFSA uvádza hlavné a čiastkové ciele, ktoré majú navrhované projekty dosiahnuť, pričom dáva potenciálnym uchádzačom možnosť definovať a do detailov rozpracovať spôsoby, ako dané ciele dosiahnu.

Hlavné ciele projektu:

a) posúdenie existujúcich metód obrazovej analýzy;

b) identifikácia súčasných možností pre ďalšie uplatnenie metód obrazovej analýzy, medzier v poznatkoch a obmedzenia pre ich ďalšie využívanie organizáciami pre ochranu rastlín;

c) vykonanie pilotnej štúdie (štúdií) zameranej na detekciu karanténnych škodlivých organizmov pomocou metód obrazovej analýzy ;

d) prenos znalostí a získaných skúseností.

Podrobnosti o podmienkach grantu nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180730

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podmienkou účasti v tejto výzve je vytvorenie konzorcia. Viac informácií o spôsobe spolupráce nájdete na webovom sídle EFSA, vrátane prístupu k aplikácii na vyhľadávanie partnerov, tzv. Article 36 Search Tool. V prípade, že potrebujete pomôcť s vyhľadávaním potenciálnych partnerov v ostatných ČŠ, môžete nás kontaktovať s konkrétnym návrhom prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Termín na zapojenie sa do výzvy je: 11.10.2018

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood