Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na poskytnutie údajov o výskyte prídavných látok v potravinách a nápojoch určených na ľudskú spotrebu

05-04-2022

Prídavné látky v potravinách by sa mali podľa potreby vždy prehodnotiť z hľadiska meniacich sa podmienok použitia a nových vedeckých informácií.

Úlohou EFSA je neustále sledovať a prehodnocovať prídavné látky.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu na získanie údajov o prídavných látkach v potravinách. Táto výzva slúži na získanie údajov a bude sa konať každoročne.

Všetky dostupné informácie nájdete na webovej stránke úradu EFSA pod nasledujúcim odkazom:https://www.efsa.europa.eu/en/call/open-call-food-additive-occurrence-data-food-and-beverages-intended-human-consumption-0.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood