Facebook Statistics

Výstupy z pripomienkovania pesticídneho hodnotenia rizika v zmysle potvrdzujúcich dát pre zlúčeniny medi

02-10-2018

Výstupy z pripomienkovania pesticídneho hodnotenia rizika v zmysle potvrdzujúcich dát pre zlúčeniny jednomocnej medi a varianty dvojmocnej medi, menovite hydroxid meďnatý, oxychlorid meďnatý, trojsýtny síran meďnatý a oxid meďný, zmes Bordeaux

Úrad EFSA bol požiadaný Európskou komisiou, aby poskytol vedeckú spoluprácu týkajúcu sa hodnotenia rizika aktívnej látky s ohľadom na potvrdzujúce dáta, ktoré boli vyžiadané po prvom schválení v súlade s čl. 6(1) smernice 91/414/EHS a čl. 6(f) nariadenia (ES) č. 1107/2009. V tomto kontexte vznikli počas fázy pripomienkovania s členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA vedecké názory úradu EFSA k určitým bodom týkajúcim sa potvrdzujúcich údajov a ich využitia v hodnotení rizika pre meď (I) a varianty medi (II), pôvodne označované ako zlúčeniny medi. Táto správa obsahuje tieto vedecké názory, sumarizuje výstupy z procesu pripomienkovania, ktorý zorganizovalo Francúzsko v role spravodajského členského štátu a prezentuje vedecké názory úradu EFSA a závery k jednotlivým získaným pripomienkam. Je tiež zaznamenané, že úrad EFSA dokončil v januári roku 2018 závery k peer-review preskúmaniu pesticídneho hodnotenia rizika tejto aktívnej látky, v rámci obnovy schvaľovania.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood