Facebook Statistics
Značka Kvality

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024

V posledných týždňoch vzrástol počet zistených prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v Európe, hoci tento nárast sa začal neskôr ako v predchádzajúcich rokoch, čo je pravdepodobne spôsobené oneskorením jesennej migrácie viacerých druhov vodných vtákov . Keďže cirkulácia vírusu sa medzi voľne žijúcim vtáctvom počas zimného obdobia zvyšuje, zvyšuje sa aj riziko vypuknutia epidémie v hydinárskych zariadeniach.

Tieto závery vyplývajú z najnovšej štvrťročnej správy o vtáčej chrípke, ktorú vypracovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčné laboratórium EÚ (EURL).

V období od 2. septembra 2023 do 1. decembra 2023 boli v 23 európskych krajinách hlásené ohniská HPAI u domáceho (88) aj voľne žijúceho (175) vtáctva. Výsledky sú v súlade s trendmi, ktoré predpovedá nástroj úradu EFSA Bird Flu Radar, poskytujúci týždenné predpovede pravdepodobnosti výskytu HPAI u voľne žijúcich vtákov.

V danej správe sa tiež uvádza, že sedem z jedenástich variantov (genotypov) vírusu HPAI identifikovaných v Európe, bolo nových a postihlo rôzne druhy voľne žijúcich vtákov, najmä žeriavy obyčajné. HPAI bola po prvýkrát zistená aj u voľne žijúcich vtákov a cicavcov v oblasti Antarktídy.

ECDC zhodnotilo, že riziko nákazy vírusom HPAI v Európe ostáva naďalej nízke pre širokú verejnosť a nízke až stredné pre ľudí, ktorí sú vo svojom zamestnaní alebo aj inak vystavení kontaktu s infikovanými vtákmi alebo cicavcami (voľne žijúcimi alebo domácimi). Na ďalšie zníženie rizika nákazy odborníci odporúčajú vyhýbať sa kontaktu s uhynutými alebo chorými morskými vtákmi alebo cicavcami.

Úrad EFSA zverejnil výročnú správu „Annual report on surveillance for avian influenza in poultry and wild birds“, ktorá sumarizuje výsledky činností dohľadu vykonaných v Európe v roku 2022.

Úrad EFSA vyhlásil výzvu na zriadenie siete aktívneho dohľadu nad vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v celej Európe.

Links to Science

Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu EFSA


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood