Facebook Statistics

Verejná konzultácia: návrh vedeckého usmernenia k príprave žiadostí pre produkty s dymovou arómou

07-10-2020

Panel Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre prídavné látky a arómy v potravinách (FAF) predkladá na verejnú konzultáciu návrh vedeckého usmernenia k príprave žiadostí, ktoré sa týkajú základných produktov s dymovou arómou (smoke flavouring primary products).

Nariadenie (EÚ) č. 1321/2013 ustanovuje EÚ zoznam povolených základných produktov s dymovou arómou určených priamo na použitie v/na potravinách a/alebo na výrobu odvodených dymových aróm. Návrh vedeckého usmernenia EFSA poskytuje žiadateľom informácie, ktoré údaje majú zahrnúť do žiadosti o povolenie nových základných produktov s dymovou arómou, ako aj o zmenu alebo obnovenie existujúcich povolení predložených podľa článkov 7, 11 a 12 nariadenia (ES) č. 2065/2003.​

Pripomienky podávajte prostredníctvom elektronického formulára do 16. 11. 2020.

Na odoslanie ďalších údajov na podporu vašich komentárov alebo súborov použite funkciu nahrávania (pre maximálnu veľkosť súboru 1 MB) alebo zašlite na: FIP.PublicConsul.EUS.003@efsa.europa.eu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood