Facebook Statistics

Verejná konzultácia: návrh vedeckého stanoviska k bezpečnosti tepelne spracovaných chia semienok

02-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o bezpečnosti chia semienok (Salvia hispanica L.), ktoré sa podrobujú tepelnému spracovaniu. Štúdia EFSA sa zaoberala bezpečnosťou chia semienok pri dlhodobom používaní v prípade tepelného ošetrenia pri teplotách nad 120°C. Takáto vysoká teplota by mohla viesť k tvorbe určitých kontaminujúcich látok, ktoré pôsobia na zdravie nepriaznivo.

Európska komisia požiadala Expertný panel EFSA pre nové potraviny o zaujatie stanoviska k bezpečnosti chia semienok v potravinách, ktoré podliehajú tepelnému spracovaniu. V roku 2019 panel EFSA skúmal sušienky vyrobené z pšeničnej múky s pridanou múčkou z chia semienok. Na základe tejto štúdie sa EFSA domnieva, že v sušienkach existuje potenciál pre výraznú tvorbu akrylamidu. EFSA však nie sú známe vedecké dôkazy, ktoré by tieto predpoklady potvrdili. Štúdia bola zameraná predovšetkým na preskúmanie dostupných vedeckých zdrojov. Boli zistené určité informácie o obsahu asparagínu, akrylamidu, furánu a akrylfuránov v chia semienkach a vo výrobkoch, ktoré ich obsahovali.

Dostupné výsledky, zhrnuté vo vedeckom stanovisku EFSA, neposkytujú dostatočné informácie na to, aby bolo možné zhrnúť či pri tepelnej úprave chia semienok dochádza k zvýšenej tvorbe akrylamidu. Zaznamenané koncentrácie furánu a akrylfuránov nepredstavujú zdravotné riziko.

Odborníci na danú problematiku môžu zasielať pripomienky k stanovisku EFSA prostredníctvom elektronického formulára do 04. 08. 2020


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood